خب، این جدول هفت در هفتی که گفته بودم که جمع هر سطر و ستون و قطرش میشه ١١٩٧:

176 185 194 147 156 165 174
184 193 153 155 164 173 175
192 152 154 163 172 181 183
151 160 162 171 180 182 191
159 161 170 179 188 190 150
167 169 178 187 189 149 158
168 177 186 195 148 157 166

روش ساختنش هم خیلی از جدول معروف چهار در چهار ساده تره: با نوشتن ١۴٧ در خانه وسط ردیف اول شروع میشه، هر بار مکان عدد بعدی با یک حرکت به راست و یک حرکت به بالا بدست میاد. اگه از جدول بیرون زد از سمت دیگر جدول شروع میشه. اگه مکان بدست آمده پر بود، به جاش خانه پایین عدد فعلی برای عدد جدید انتخاب میشه و این کار تا پر شدن جدول و رسیدن به آخرین عدد یعنی ١٩۵ ادامه پیدا می‌کنه.
هفت تا از این جدول رو با هفت دسته سنگ ١٧١ تایی برای لعن هفت ضرب آماده کنید برای لعن و انداختن در آتش????