سالانه افرادی زیادی یا به دلیل بیماری یا تصادف دچار قطع عضو می شوند. وجود پورتز ها باعث شده که افراد از این عارضه رنج نبرند. پروتز پا زیر زانو یکی از این موارد می باشد. نقل شده از مشرق نیوز و کیلنیک پایار که هزینه پروتز پا زیر زانو را نیز می توان با بیمه درمانی نیز پوشش داد.منبع:
https://payarcenter.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b2-%d9%be%d8%a7-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88/?nowprocket=1