به نام خدا
Disable the plugin hook system globally

برای غیرفعال کردن کافیست کد زیر را در فایل config قرار داده و ذخیره کنید

کد زیر را بعد از
کد:
<?php
قرار دهید
کد:
define('DISABLE_HOOKS', true);